รายชื่อบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปตท เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งในปี 2555 อ่านรายละเอียด คลิก >>> สมัครงาน ปตท

ลำดับ กลุ่มธุรกิจ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [PTTEP] สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 65.43
2 บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด [PTT NGD] ก๊าซธรรมชาติ 58.00
3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด [PTT LNG] ก๊าซธรรมชาติ 100.00
4 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด [CHPP] ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 100.00
5 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [PTTINTER] ปิโตรเลียม 100.00
6 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด [TTM (T)] ก๊าซธรรมชาติ 50.00
7 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จำกัด [TTM (M)] ก๊าซธรรมชาติ 50.00
8 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด [DCAP] ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็น 35.00
9 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด [TP] ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 26.00
10 บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด [IPT] ผลิตไฟฟ้า 20.00
11 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด [PTTUT] ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอนำและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 40.00
12 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด [RPCL] ผลิตไฟฟ้า 15.00
13 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด [PTTPM] การตลาดของผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ 50.00
14 บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด [PTTPL] บริการด้านโลจิสติกส์ 100.00
15 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอมินัล จำกัด [PTT TANK] ให้บริการเก็บและขนถ่ายปิโตรเลียมเหลว 100.00
16 บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [PTTCH] ปิโตรเคมี 49.16
17 บริษัท พีทีทีฟีนอล จำกัด [PPCL] ปิโตรเคมี 40.00
18 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [IRPC] ปิโตรเคมี 36.68
19 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด [PTTME] บริการบำรุงรักษาโรงงานและวิศวกรรม 40.00
20 บริษัท เอ็ชเอมซี โปลีเมอร์ จำกัด [HMC] ปิโตรเคมี 41.44
21 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด [PTTAC] ปิโตรเคมี 48.50
22 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [TOP] การกลั่นน้ำมัน 49.10
23 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) [PTTAR] การกลั่นน้ำมัน 48.65
24 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด [SPRC] การกลั่นน้ำมัน 36.00
25 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [BCP] การกลั่นน้ำมัน 36.00
26 กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.(กัมพูชา) จำกัด [PTTCL] การตลาดน้ำมัน 100.00
27 Subic Bay Energy Co, Ltd. [SBECL] การตลาดน้ำมัน 100.00
28 บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จำกัด [PTTRB] รับจ้างบริหารงานและการตลาดน้ำมัน 100.00
29 บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด [PTTGE] ปิโตรเลียม 100.00
30 บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ์ จำกัด [RBA] รับจ้างบริหารงานและการตลาดน้ำมัน 49.00
31 บริษัท Business Service Alliance จำกัด [BSA] รับจ้างบริหารงาน 25.00
32 KELOIL-PTT LPG Sdn,Bhd. [KPL] บรรจุและขาย LPG 40.00
33 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำกัด [TLBC] ผสมและบรรจุน้ำมันหล่อลื่น 48.95
34 บริษัท เวียดนามแอลพีจี จำกัด [VLPG] บรรจุและขาย LPG 45.00
35 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด [THAPPLINE] ท่อขนส่งน้ำมัน 33.19
36 บริษัท ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด [PA (Thailand)] การตลาดน้ำมัน 35.00
37 บริษัท ปตท.มาร์ท จำกัด [PTTMART] รับจ้างบริหารงาน 49.00
38 บริษัท ปิโตรเอเชีย (Huzhou) จำกัด [PA (Huzhou)] การตลาดน้ำมัน 25.00
39 บริษัท ปิโตรเอเชีย (Maoming) จำกัด [PA (Maoming)] การตลาดน้ำมัน 20.00
40 บริษัท ปิโตรเอเชีย (Shantou) จำกัด [PA (Shantou)] ธุรกิจ LPG 15.00
41 บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด [IPS] บริการเติมน้ำมันอากาศยาน 46.67
42 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด [FPL] ท่อขนส่งน้ำมัน 2.76
43 บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [BAFS] บริการเติมน้ำมันอากาศยาน 7.06
44 กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท.ค้าสากล จำกัด [PTTT] ลงทุนในโครงการต่างๆ ในประเทศ 100.00
45 อื่นๆ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด [EnCo] ธุรกิจพาณิชย์ 50.00
46 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด [PTT ICT] บริการสื่อสารและเทคโนโลยี 20.00
47 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [TIP] ประกันภัย 13.33

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน เว็บไซต์ข้างบ้าน 😀

การแก้ฝันโดยการสวดมนต์

การดูดวง การทำนายฝัน การแก้ฝันโดยการสวดมนต์ ถ้า ไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ใดช่วยแก้ฝัน และตนเองบทสวดเป็น ก็ให้ท่องบทสวดมนตร์ต่อไปนี้ทันทีที่ตื่นไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้าย ถ้าฝันดีก็จะส่งผลให้ดียิ่งขึ้นไป ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็จะผ่อนคลายลง

บทสวดมนต์ เมื่อตื่นจากความฝัน

ก่อนสวดมนต์ควรตั้งนะโม ๓ จบ เสียก่อน แล้วกราบ ๓ ครั้ง

ยนทุนนมิตตํ อวมงคลญจ

โยจามนาโป สกุณสส สทโท

ปาปคคโห ทุสสุปินํ อกนตํ

พุทธานุภาเวน วินาสเมนตุ

ยนทุนนิมิตตำ อวมงคลญจ

โย จาณนาโป สกุณสส สทโท

ปาปคคโห ทุสสุปินํ อกนตํ

ธมมานุกาเวน วินาสเมนตุ

ยนทุนมิติตุตํ อวมงคลญจ

โยจามนาโป สกุณสส สทโท

ปาปคคโท ทุสสุปินํ อกนตํ

สงฆานุภาเวน วินาสเมนตุ

หรือใช้บทสวดสั้น ๆ ว่า

พุทธัง นิมิตตัง (พุทธํ นิมิตตํ)
ธัมมัง นิมิตตัง (ธมมํ นิมิตุตํ
สังฆัง นิมิตตัง (สงฆํ นิมิตตํ)

ความฝัน | ฝัน

“READ ALERT!” Work Too Hard : 4 สัญญาณเตือนว่าคุณทำงานหนักเกินไปแล้ว

“READ ALERT!” Work Too Hard : 4 สัญญาณเตือนว่าคุณทำงานหนักเกินไปแล้ว

ใช้ชีวิตตามตาราง ตารางกิจวัตรอันแสนจำเจที่คุณต้องทำตามอยู่ทุกวันมักคอยเตือนทุกอย่างว่า วันๆ หนึ่งต้องทำอะไรบ้างนั้นคือตัวดูดพลังชั้นดี คนที่อยู่ในกรอบของตารางงานมากเกินไป หรือชอบคิดว่าเขาทำอะไรไปมากแค่ไหน มักจะอ่อนเพลียง่ายกว่าคนที่ทำในสิ่งที่ต้องทำไปเรื่อยๆ และเปลี่ยนแปลงงานที่ทำอยู่ตลอดเวลา คุณลองหา งาน part time งานที่เราชอบและผ่อนคลายมาทำกันดู

กินอาหารไม่ตรงเวลา การปล่อยให้ตัวเองหิวข้าวจะเพิ่มปริมาณน้ำย่อย ทำให้อ่อนเพลียและหงุดหงิดง่าย ควรกินผักมากๆ เพื่อให้สมองสร้าง serotonin เพื่อช่วยลดความเครียด และควรจะได้รับวิตามินและเกลือแร่ เช่น นมและไข่ ในปริมาณที่เพียงพอ

หอบงานกลับไปทำที่บ้านทุกวัน ไม่เว้นแม้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับออฟฟิศ (เท่านั้น) เป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกันแล้ว

มีเวลาให้คนรอบข้างน้อยลง คุณไม่มีเวลาให้กับคนใกล้ชิดเหมือนแต่ก่อน เช่น ปฏิเสธนัดดูหนังกับเพื่อนหลายครั้ง กลับบ้านไม่ทันกินข้าวเย็นกับพ่อแม่ แถมไม่ได้เดทกับแฟนมานานมากแล้ว

เรื่องน่ารู้   สาระน่ารู้

ไขหัวใจสำคัญของการประชุม

ไขหัวใจสำคัญของการประชุม

              ไม่ว่าจะงานบริษัท หรืองานราชการก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การประชุมคือหัวใจสำคัญ ประการหนึ่งของการทำงาน เพราะเป็นการแจ้งให้ทราบ ถึงความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงในบริษัทอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยน ทัศนคติอันเป็นประโยชน์ต่องานระหว่างผู้บริหารกับพนักงานอีกด้วย และเมื่อคุณอยู่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท หรือหน่วยงานราชการ 2555 ซึ่งคุณจะมีอำนาจในการตัดสินใจพิจารณาเปิดประชุม การเตรียมความพร้อม 5 ประการต่อไปนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการประชุมในบริษัทของคุณได้
•    ขั้น ตอนแรกสุดเลยคือ คุณต้องพิจารณาก่อนว่า จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีการประชุมเกิดขึ้นในวาระนั้น ถ้าหากเห็นว่ามีประเด็นสำคัญอันสมควรต้องประชุม ก็มาดูที่หัวข้อต่อไปได้เลย
•    ให้ เลขานุการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จะทำให้คุณมองเห็นภาพรวม และเป็นการเก็งผลให้คุณทราบล่วงหน้า ว่าจะสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง จากการประชุมครั้งนี้
•    การเลือกและจัดห้องประชุม ควรเลือกให้มีขนาดพอดีต่อจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่ใช่มีผู้เข้า ร่วมจำนวน 30 คน แต่ใช้ห้องใหญ่ขนาดจุได้ 80 คน
•    สั่งการให้จัด เตรียมอุปกรณ์โสตทัศน์ต่างๆ อย่างเช่น มัลติมีเดีย โปรเจ็กเตอร์ ควรมี Backup เป็นแผ่นใส จะช่วยอำนวยประโยชน์ในการประชุม และทำให้เนื้อหาเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
•    สั่งการผ่าน ทางฝ่ายบุคคล เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ต้องเข้าร่วมการประชุม รับทราบถึงวาระการประชุมแต่เนิ่นๆ ให้มีการเตรียมตัวล่วงหน้า จะได้เตรียมทัศนะและวาทะ มาช่วยกันเพิ่มศักยภาพในการประชุม และเตรียมเอกสารสำรอง เผื่อสำหรับบุคคลที่ไม่ได้คาดหมาย ว่าจะมาเข้าร่วมไว้ด้วย
เพียงเท่านี้การประชุมครั้งต่อไปของคุณ ก็จะะประสบกับประสิทธิผลอย่าง
อ้างอิงจาก : http://women.sanook.com

งานราชการ

โอที ทำร้ายสุขภาพหัวใจ

โอที ทำร้ายสุขภาพหัวใจ

โอที ทำร้ายสุขภาพหัวใจ

ใครทำงานเกิน 9 ชั่วโมงต่อวันบ้าง ยกมือขึ้น!!! ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยกมือ โปรดฟังทางนี้ให้ดีๆ…แต่ในภาวะเศรษฐกิจอย่างปัจจุบันนี้ก็นับเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนทำงาน ที่จะหลีกเลี่ยงการทำงานหนักหรือการทำงานล่วงเวลา หรือทำ งานพิเศษ หลังเลิกงาน ดังนั้น อีกทางหนึ่งซึ่งอาจช่วยบรรเทาความเสี่ยงได้คือการฝึกทักษะในการควบคุมและ จัดการกับความเครียด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความโกรธ ภาวะซึมเศร้า และภาวะเครียดเท่านั้น แต่ยังช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจด้วย

 

งานพิเศษ

ยามพบอุปสรรคในการทำงาน

                         

                     ยามพบอุปสรรคในการทำงาน ไม่ว่าจะจากที่ทำงาน เหนื่อยจากการทำ งาน part time เพื่อหารายได้พิเศษ เมื่อพบปัญหาอุปสรรคต่างๆจะทำอย่างไร อย่างนี้ดีไหม เราควรคิดว่า ไม่ เป็นไร..เอาใหม่ : คำพูดนี้สำคัญมากครับ เอาไว้ใช้อุทาน เวลาท่านต้องประสบกับปัญหาความล้มเหลวในการทำงานหรือ เจอข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาอย่างไม่คาดฝัน หรือ เวลาเพื่อนร่วมงานทำงานผิดพลาด คำพูดนี้จะเป็นเครื่องปลอบใจและให้กำลังใจได้เป็นอย่างดี คำว่า “ไม่เป็นไร” เป็นคำที่ทำให้จิตใจปล่อยวางจากปัญหา ไม่ถูกบีบคั้นจากปัญหา คำว่า “เอาใหม่” เป็น คำพูดที่ปลุกคุณธรรมข้อ “วิริยะ” แปลว่า เพียรสู้งาน ปลุกใจให้เราคิดสู้ปัญหา ไม่ท้อถอย ขอให้ทุกท่านผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดี

ที่มา : ธรรมจักร

 

 งาน part time | รายได้พิเศษ